Aandacht voor natuur en klimaat

De Haaltenaren zijn bijzonder trots op het groene karakter van de gemeente. Overal waar je gaat langs Haaltertse wegen hoor je dat de inwoners vinden dat er moet gewaakt worden over het landelijke karakter. We hebben prachtig natuurschoon dat we niet genoeg kunnen koesteren.
De zoektocht naar een klimaatneutrale samenleving moet ervoor zorgen dat ook onze kinderen nog een mooie leefomgeving hebben in de toekomst. De vele renovaties die er nu gebeuren zullen ervoor zorgen dat er minder energie nodig is in onze woningen. Maar ook door onze levensstijl te verduurzamen, kunnen we ons steentje bij dragen. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven en energiebesparende maatregelen stimuleren en faciliteren.

Doelstellingen
1. Meer groen
2. De CO2-uitstoot verminderen
3. Behouden van open ruimte

Actie 1
Groene ontmoetingsruimtes voor jong en minder jong
De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in elke deelgemeente een korte wandeling aan te leggen, geschikt voor kleine kinderen met voldoende spelelementen om de wandeling boeiend te houden. We denken hierbij aan eenvoudige ingrepen als een heuvel met een glijbaan, een brugje, paaltjes om op te stappen,… Waar mogelijk worden de jeugdbewegingen/scholen/natuurorganisaties van die deelgemeente betrokken. Daarnaast plaatst de gemeente waar mogelijk extra bankjes en fleurt bestaande pleintjes op.

Actie 2
Hernieuwbare energie bij de gemeente
De gemeente kan het goede voorbeeld geven door zelf zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Hoewel heel wat gemeentelijke gebouwen al zonnepanelen hebben, ontbreken er nog zonnepanelen op sommige gebouwen.

Actie 3
Participatie van burgers in hernieuwbare energieprojecten faciliteren
De gemeente kan een belangrijke rol spelen in het faciliteren van hernieuwbare energieprojecten. Zo kan ze promotie maken voor groepsaankopen van zonnepanelen, voor het ter beschikking stellen van je dak aan anderen om zonnepanelen te plaatsen, voor coöperatieven zoals Denderstroom, enz. Verder kan de gemeente ook zonne-energieprojecten op wijkniveau mee ondersteunen.

Actie 4
(Her)bebossen en meer groene landschapselementen
De gemeente koopt extra percelen aan wanneer opportuniteiten zich aandienen. Dit is zeker het geval wanneer er percelen aanleunen aan de bestaande natuurgebieden. Bovendien zorgt de gemeente ervoor om eigen, braakliggende percelen in te zaaien met een bijenvriendelijk bloemenmengsel.
De gemeente bekijkt of het mogelijk is om een systeem van subsidiëring in te voeren om hagen tussen de weiden en velden (zoals sleedoorn en meidoorn) niet langer te snoeien maar te laten staan.
We willen ook voortgaan op het bestaande idee van de geboortebossen, en dit uitbreiden door een “bouwbos” aan te leggen: per bouwaanvraag/bouwunit een boom.

Actie 5
Aanplant stimuleren
Huizen zonder voortuin mogen minstens een stoeptegel uitbreken voor een fruitplant of een bloemenklimmer. Goed voor de waterhuishouding, goed voor de natuur én de mens. Eén voorwaarde: de stoep moet breed genoeg blijven voor rolstoelgebruikers/kinderwagens. In navolging van de kringloopkrachten (vroeger compostmeesters), zet de gemeente een netwerk van enthousiaste tuiniers op die beginnende tuiniers kunnen bijstaan met raad en daad. Wie een lapje grond heeft maar geen tijd of zin heeft om groenten te verbouwen kan die ter beschikking stellen als volkstuintje voor mensen die geen of niet genoeg plaats hebben om een eigen groentetuin aan te leggen.

Actie 6
Voorbereiden op de betonstop
Aangezien ons land dichtbevolkt is, moeten we de open ruimte zo goed mogelijk behouden. De komende jaren moeten cruciale beslissingen worden genomen en moeten we gaan bepalen waar er nog ruimte is voor gebouwen en waar we resoluut kiezen voor behoud van de open ruimte. Leegstand bestrijden we door ze in kaart te brengen en te belasten. Op die manier worden eigenaars van leegstaande gebouwen gestimuleerd om hun gebouwen te ontwikkelen tot woningen.

Actie 7
Uitvoeren van de maatregelen in het kader van het Burgemeestersconvenant
De gemeente Haaltert ondertekende samen met andere burgemeesters een akkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. In een problematiek die over vele generaties loopt, is het onzin om de aanpak om de zes jaar te wijzigen. Wij willen ons dan ook nadrukkelijk engageren om de maatregelen, zoals door de burgers mee beslist, verder uit te voeren.

Actie 8
Sociale en ecologische criteria
Als de gemeente iets aankoopt, dan moet ze rekening houden met de manieren waarop de producten tot stand zijn gekomen. Daartoe worden bij overheidsopdrachten waar mogelijk sociale en milieucriteria opgenomen. Vooral producten uit het buitenland moeten op sociaal-verantwoorde en ecologisch duurzame wijze geproduceerd en getransporteerd worden.

Relevante acties van andere thema’s
Inzetten op goede en betere voet- en fietspaden
Lobbyen voor busverbindingen
De trage wegen verder ontwikkelen
Korte keten stimuleren via Lokaalmarkt
Herwaarderen Milieuraad
Volwaardige en volledige bestaffing van de gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening, milieu en openbare werken

Nog interessante ideeën
Fairtradegemeente worden
De gemeente organiseert een groepsaankoop van vruchtdragende bomen en planten.
Aanmoedigen van herbruikbare luiers
Met de handelaars zoeken naar een alternatief voor plastic verpakkingen.

Terug