Burgerinspraak en participatie

Inspraak voor de burger, daar begint het mee. Dit is de reden waarom we met een burgerpartij gestart zijn en dit is ook het eerste punt van ons partijprogramma. De democratie beperkt zich niet tot één maal om de zes jaar naar de stembus gaan. Inspraak van burgers bij elke belangrijke beslissing voor de gemeente is cruciaal voor de toekomst van Haaltert. Daarom willen we met GLG Haaltert de burger centraal stellen en laten meebeslissen over de belangrijke stappen die Haaltert zet. Al te lang werd in Haaltert politiek gevoerd boven de hoofden van de inwoners. Persoonlijke vetes werden uitgespeeld in plaats van te besturen in het algemeen belang. Door te luisteren naar de bekommernissen van de inwoners en hen mee voorstellen te laten formuleren en inspraak in de beslissingen te gunnen, willen we een einde brengen aan deze vorm van politiek. GLG Haaltert is een burgerpartij vóór en dóór de inwoners van Groot-Haaltert.

GLG Haaltert stelt zich garant voor het organiseren van deze burgerinspraak, door de gemeente indien GLG Haaltert deel uitmaakt van het bestuur, of in eigen organisatie indien dat niet het geval is.

Doelstellingen
1. Burgers hebben inspraak bij beslissingen van het gemeentebestuur
2. Burgers worden geïnformeerd over de genomen beslissingen
3. Burgers denken actief na over welke richting onze gemeente uit moet gaan
4. Burgers krijgen terug vertrouwen in het gemeentebestuur

Actie 1
Een burgervergadering over actuele thema’s voor de gemeente
Hoewel elke burger de gemeenteraad kan bijwonen, zijn de besprekingen vaak technisch, kan de burger niet tussenkomen en worden enkel reeds genomen beslissingen bekrachtigd. Tijdens de vergadering lichten we toe wat er op de agenda staat in de Haaltertse politiek en vragen we naar de mening van de burgers. De inwoners krijgen zelf ook de mogelijkheid om onderwerpen voor te stellen om over te discussiëren. Om iedereen te bereiken organiseren we deze vergadering om de beurt in elke deelgemeente.

Actie 2
Transparantie is de beste garantie
Om alle inwoners te informeren over hun bestuur en de beslissingen die het neemt, verschaffen we volledige transparantie over het bestuur. De partij wil dat de agenda en de notulen van het schepencollege openbaar toegankelijk zijn, via de website, en op papier. Daarnaast hebben inwoners ook het recht om te weten hoeveel elk lid van het schepencollege of de gemeenteraad verdient en hoeveel onkosten worden terugbetaald aan elk van deze leden. GLG Haaltert wil daarom dat alle vergoedingen van mandatarissen worden gepubliceerd op de website. Bij transparantie hoort ook een actief communicatiebeleid. Via de website, sociale media en infoblad willen we actiever communiceren naar de inwoners van Haaltert: welke belangrijke beslissingen worden genomen? Wat is er gebeurd met vragen van burgers? Naast online communicatie willen we ook met korte nieuwsbrieven of vermeldingen op de lokale radio de inwoners meer informeren over de beslissingen die worden genomen.

Actie 3
Een dorpsraad en schepen voor elke deelgemeente
Naar het voorbeeld van de dorpsraad in Heldergem wordt er in elke deelgemeente een dorpsraad opgericht. De heraanleg van wegen, de organisatie van evenementen, enzovoort, kunnen hier worden besproken. Ook wie niet zetelt in de dorpsraad moet de mogelijkheid krijgen om voorstellen te doen aan de dorpsraad of bepaalde zaken op de agenda van de vergadering te zetten. Elke deelgemeente krijgt daarbij ook een schepen, of de burgemeester, toegewezen als eerste verantwoordelijke voor de specifieke belangen van elke deelgemeente. De dorpsraad kan voorstellen of ideeën van de dorpsraad rechtstreeks bespreken met de bevoegde schepen en die schepen is verantwoordelijk voor de opvolging van de voorstellen.

Actie 4
Herwaardering van de adviesraden
In adviesraden zitten vertegenwoordigers van verenigingen of specialisten in bepaalde thema’s. Bepaalde adviesraden zijn tijdens de vorige bestuursperiode niet samengekomen, of het is onduidelijk welke adviezen worden gegeven en wat het gemeentebestuur doet met de adviezen. We stellen daarom voor om de adviesraden terug te laten samenkomen, uit te breiden waar nodig, en alle adviezen op de website van de gemeente te publiceren. Het gemeentebestuur publiceert een uitgebreide motivering indien het advies niet wordt gevolgd.

Actie 5
Een participatieambtenaar aanduiden
We duiden een participatieambtenaar aan die instaat voor het ondersteunen van participatie in Groot-Haaltert. Deze ambtenaar is het eerste aanspreekpunt voor alles wat met inspraak en participatie te maken heeft. Hij/zij ondersteunt de advies- en dorpsraden en volgt alle initiatieven op het vlak van inspraak en participatie op.

Actie 6
Transparante gemeenteraad
Iedereen kan de gemeenteraad bijwonen, maar kan enkel horen hoe genomen beslissingen worden bekrachtigd. Technische passages worden voorgelezen, zonder duiding, en de onderliggende documenten zijn enkel ter beschikking voor gemeenteraadsleden. Om de inwoners meer te betrekken kan er meer transparantie zijn: voorafgaand aan de gemeenteraad moeten inwoners de kans krijgen om de documenten waarover gestemd wordt in te kijken. Op basis van de documenten moeten ze de kans krijgen om vragen te stellen over dossiers waarop het gemeentebestuur moet antwoorden binnen de 30 dagen. Op die manier kan elke inwoner nagaan wat er gebeurt met zijn belastinggeld.

Nog interessante ideeën
Burgemeester voor één dag: kinderen maken kennis met de vele taken van de gemeente.
Burgerbegroting: inwoners beslissen mee over (een deel van) het gemeentebudget.

Terug