Gezond wonen in een leefbaar Haaltert

Verkeer

Eén van de grootste problemen in onze gemeente is het verkeer. Volgens een bevraging door de Vlaamse Overheid vindt een groot deel van de inwoners van Groot-Haaltert dat er te snel wordt gereden en dat er te veel agressie is in het verkeer. De Haaltenaar stoort zich verder ook aan het sluipverkeer, verkeer via kleine, onaangepaste wegen in plaats van de hoofdwegen. Daarnaast zijn veel Haaltenaren ontevreden over de staat van de fiets en voetpaden in de gemeente en vindt een meerderheid het verkeer niet veilig genoeg voor kinderen om alleen naar school te gaan. In Heldergem en Denderhoutem wordt er daarnaast geklaagd over het ontbreken van een rechtstreekse buslijn richting Haaltert.

Doelstellingen
1. Schoolzones verkeersveiliger maken
2. Prioritair fietspaden aanleggen
3. Lobbyen voor busverbindingen
4. De trage wegen verder ontwikkelen

Actie 1
Inzetten op goede en betere voet- en fietspaden
Voor functioneel fietsen, bijvoorbeeld kinderen of volwassenen die dagelijks naar school of werk willen pendelen, kunnen er nog veel inspanningen worden gedaan. Ook fietsvriendelijke verbindingen tussen de deelgemeenten ontbreken. Samen met de Fietsersbond bekijken we welke punten prioritair kunnen aangepakt worden. Bij belangrijke wegenwerken wordt de straat mooi heraangelegd, maar de fiets- en voetpaden worden vaak niet als een prioriteit gezien. Daardoor heeft Haaltert een achterstand opgelopen ten opzichte van de buurgemeenten. Denken we bijvoorbeeld aan de Heldergembaan: aan de ene kant ligt een gemarkeerd fietspad, aan de andere kant een fietssuggestiestrook. Bij toekomstige wegenwerken worden daarom prioritair fiets- en voetpaden voorzien of alternatieven gezocht via de trage wegen en worden deze duidelijk gemarkeerd.

Actie 2
Schoolzones autoluw maken en zone 30 handhaven
Door gerichte ingrepen kunnen we, in overleg met de scholen en de ouders, de scholen verkeersveiliger maken. Waar mogelijk richten we een Kiss & Ride in, een zone waar ouders hun kinderen afzetten en veilig, eventueel onder begeleiding, naar school kunnen. Waar mogelijk trachten we doorgaand verkeer te weren zodat de directe schoolomgeving een veilige plaats wordt voor fietsende of stappende kinderen. Alle ingrepen worden bekeken aan de hand van proefopstellingen. Indien positief geëvalueerd door de school en ouders trachten we ze definitief in te richten. Om de snelheid te doen dalen gebruiken we eerst ontradende maatregelen. We maken gebruik van digitale borden en plaatsen de wijkagenten aan de schoolpoort om de snelheid te doen dalen. In tweede instantie wordt de snelheid aan schoolzones gehandhaafd door flitscontroles te organiseren. Een pool opzetten om kinderen vanaf bepaalde locaties onder begeleiding (te fiets of te voet naar de school te brengen)

Actie 3
Lobbyen voor busverbindingen
Voor inwoners uit Denderhoutem en Heldergem zonder auto is het een hele klus om met de bus naar Haaltert te geraken. Openbaar vervoer tussen de deelgemeenten en Haaltert zijn erg belangrijk om iedereen de kans te geven zich te verplaatsen. We lobbyen daarom actief bij De Lijn voor frequente busverbindingen tussen de deelgemeenten en Haaltert. Indien De Lijn geen resultaat oplevert, bekijken we de mogelijkheid om als gemeente zelf een alternatieve buslijn in te richten.

Sport & Recreatie

Groot-Haaltert heeft meer ruimte nodig voor sport en ontspanning. Ten eerste kunnen we de talrijke trage wegen in Groot-Haaltert verder ontwikkelen. Ten tweede moet er meer infrastructuur zijn voor binnen- en buitensporten.

Doelstellingen
1. Trage wegen verder ontwikkelen
2. Meer sportinfrastructuur

Actie 4
De trage wegen verder ontwikkelen
Groot-Haaltert heeft heel wat aangename trage wegen waar het aangenaam fietsen of wandelen is. Iedereen in Haaltert is fier op de trage wegen en het uitgebreide netwerk aan kleine baantjes. We onderhouden de bestaande trage wegen en waar mogelijk breiden we het bestaande netwerk uit met baantjes die momenteel nog niet worden gemaaid of onderhouden. Waar nodig voorzien we aangepaste trage wegen, bijvoorbeeld door een (waterdoorlatende) verharding te voorzien, een verbreding of regelmatig maaiwerk.

Actie 5
Extra ruimte voor sporthal en buitensporten
Zoals reeds eerder aangehaald kan de Radarsite ingeschakeld worden in een multifunctioneel geheel waar ook sport deel van uitmaakt. Een extra sportzaal behoort tot de mogelijkheden, evenals pleinen voor buitensport, Finse piste, Buiten en binnenbolbaan,…

Nog interessante ideeën
Multifunctionele playkooi (voetbal – basket)
Gevleugelde zebrapaden of andere visuele wegmarkeringen die snelheidsremmend werken
Betonnen elementen voor tafeltennis.

Wonen

Het is aangenaam wonen in onze landelijke gemeente. Toch klagen veel mensen dat het landelijke karakter van Haaltert aan het verdwijnen is, door de bouw van hoge appartementsgebouwen, die niet passen bij het karakter van Haaltert. Bovendien ontbreekt het nieuwe woningen en appartementsgebouwen vaak aan voldoende parkeerplaatsen. Anderzijds wordt wonen, bouwen en verbouwen altijd maar duurder, terwijl er wel veel bestaande gebouwen leeg staan. Door deze te belasten stimuleer je eigenaars om hun eigendommen ter beschikking te stellen aan mensen die op zoek zijn naar een woning. We behouden daarnaast de bestaande subsidies en initiatieven om energiezuinige renovaties te stimuleren.

Doelstellingen
1. Het landelijke karakter van Groot-Haaltert behouden
2. Leegstand ontmoedigen
3. Energiezuinige renovaties stimuleren

Actie 6
Vastgoedprojecten aanpassen aan de omgeving
Appartementsgebouwen zijn energiezuiniger en betaalbaarder voor jonge gezinnen en zijn daarom niet per se slecht. Maar ze moeten wel passen in de omgeving. We willen daarom een ruimtelijk beleid dat er voor zorgt dat nieuwe woningen niet hoger gebouw worden dan de woningen in de buurt. Daarnaast moeten voldoende parkeerplaatsen worden voorzien op de terreinen waar er gebouwd wordt zelf. Doordat auto’s zo wijdverspreid zijn moeten er minstens 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid worden voorzien.

Actie 7
Premies voor energiezuinige renovaties
We begeleiden en stimuleren energiezuinige renovaties verder, door de premies voor energiezuinige renovaties te behouden. Daarnaast promoten we groepsaankopen van materiaal voor energiezuinige renovaties, leningen via Solva voor energiezuinige renovaties, enzovoort.

Relevante acties van andere thema’s
Sociale woningbouw stimuleren
Huurpremie
Meer hernieuwbare energie bij burgers

Terug