Zorg en begeleiding voor doelgroepen

GLGHaaltert wil er zijn voor iedereen, voor alle Groot-Haaltenaren. Voor grote en kleine, dikke en dunne, rijk en arme, jonge en minder jonge. Sommige inwoners hebben op sommige momenten van hun leven net iets meer hulp nodig dan anderen. En op die momenten, voor die mensen, willen wij dat onze gemeente klaar staat.

Doelstellingen
1. Voldoende en kwaliteitsvolle huisvesting
2. De juiste hulp voor iedereen
3. Gelukkig oud worden in eigen huis
3. Toegankelijkheid van gemeente en verenigingsleven
4. Bij elk beleid aandacht voor doelgroepen

Actie 1
Sociale woningbouw stimuleren
Haaltert haalt momenteel de richtlijn voor sociale woningen van de Vlaamse Overheid niet. Daardoor zijn er lange wachtrijen voor sociale woningen. Door sociale woningbouw te stimuleren en te faciliteren willen we zo snel mogelijk voorzien in voldoende sociale woningen zodat de wachtlijsten krimpen.

Actie 2
Huurpremie
Door de lange wachtlijsten voor sociale woningen kan het erg lang duren voor mensen een sociale woning krijgen. Hierdoor zijn ze aangewezen op de duurdere gewone huurwoningen. De huur kost hen daarom meer, omdat de overheid er niet in slaagt om voldoende sociale huurwoningen te voorzien. Vooraleer dit probleem opgelost is door een stijging in sociale huurwoningen, willen we deze gezinnen helpen door een huurpremie te voorzien. Gezinnen die minstens één jaar in Groot-Haaltert wonen en één jaar op de wachtlijst staan voor een huurwoning helpen we door hen maandelijks een huurpremie te geven van maximaal €125, aangevuld met maximaal €25 per persoon ten laste. Op die manier maken we huren al betaalbaarder in afwachting van een sociale woning. Deze huurwoning moet uiteraard in orde zijn met de regelgeving (rookdetectoren e.d.)

Actie 3
Buddywerking
Sociale contacten zijn een basisbehoefte van de mens. Voor sommige mensen dreigen deze beperkt te worden tot professionele relaties met instanties en hulpverleners. Anderen kennen gewoon niemand in de gemeente of weten niet waar te beginnen. Een vrijwilliger (buddy) kan dan helpen om een stapje naar buiten, naar de samenleving te zetten. Buddywerking is een bekend concept in de hulpverlening, meestal voor mensen met psychische problemen, maar wij willen dit uitbreiden. Bijvoorbeeld: eens regelmatig met een nieuwe Haaltenaar op stap gaan: ze leren de buurt en de mensen kennen, en oefenen indien nodig hun Nederlands. De buurvrouw meenemen zodat ze zélf eens naar de winkel kan. Regelmatig afspreken met iemand met psychische problemen, die zo met iemand anders dan professionelen een babbeltje kan doen, samen koken in familieverband …
De gemeente kan deze inwoners bijeen brengen, praktisch bijstaan, samenkomsten organiseren…

Actie 4
Een actief sociaal huis
Om iedereen mee te krijgen kan het OCMW niet enkel wachten tot mensen komen aankloppen. We brengen daarom het sociaal huis dichter bij de mensen, ook in de deelgemeenten. Voor minder gegoeden of minder mobielen uit Heldergem vraagt het een hele inspanning om in het sociaal huis te geraken. Daarom voorzien we dat mensen van het sociaal huis één keer per week in elke deelgemeente gaan zetelen, zodat ze direct toegankelijk zijn.
Bovendien hebben veel mensen recht op steun of hulp zonder dat ze het zelf weten. Het sociaal huis moet actief op zoek naar deze mensen en hen informeren over hun rechten en plichten en hen bijstaan in aanvragen. De gemeente heeft momenteel al een proefproject lopen bij 75+ers, maar dit kan uitgebreider, bij minder gegoeden, zorgbehoevenden, enzovoort. Daarnaast voorziet het sociaal huis ook overleg met andere personen en instellingen (scholen, huisdokters, thuisverpleging, ziekenhuizen, politie, enz.), die vaak goed geplaatst zijn om te signaleren waar er zich mensen bevinden die bijstand kunnen gebruiken.

Actie 5
Goeie zorgen bij familie en thuis
Momenteel krijgen zorgbehoevenden voor hun mantelzorg slechts € 175 per jaar voor een inwonende mantelzorger en € 105 voor een niet-inwonende mantelzorger. Per maand is dat nog geen € 15 voor een inwonende en nog geen € 9 voor een niet-inwonende. Bovendien is er een vast budget voorzien voor deze mantelzorgpremie, waardoor het geld verdeeld wordt over de dossiers. Als mantelzorger heb je geen zekerheid en hoor je dus maar achteraf op hoeveel premie je recht hebt. Wanneer we kijken naar de omliggende gemeenten, dan zijn de mantelzorgpremies vaak € 600 per jaar of meer. We trekken daarom de mantelzorgpremie op tot € 600 voor inwonende mantelzorgers en € 240 voor niet-inwonende. Op die manier hebben mantelzorgers een mooie maandelijkse aanvulling op een eventuele Vlaamse mantelzorgpremie van € 50 of € 20 per maand. Deze premies worden gegarandeerd, zodat je als zorgbehoevende weet waar je aan toe bent.

Actie 6
Iedereen mee in het verenigingsleven
Om de minder gegoeden beter te betrekken in het verenigingsleven promoten we het gebruik van de UIT-Pas aan kansentarief. Dat kunnen we doen door een deel van de subsidies aan verenigingen afhankelijk te maken van het voorzien van een speciaal tarief voor personen met een UIT-Pas aan kansentarief. Voor niet-gesubsidieerde verenigingen voorzien we een korting op de huur van het gemeentelijk materiaal. Ook voor minder mobiele mensen (senioren, rolstoelpatiënten, enz.), voorzien we een gelijkaardig systeem: een deel van de subsidies wordt afhankelijk van het feit of verenigingen specifieke aandacht hebben voor het toegankelijk maken van hun evenementen voor minder mobiele mensen of we voorzien een korting op het gebruik van gemeentelijke materialen. Daarnaast investeert de gemeente in een rolstoelramp of andere hulpmiddelen (bv. een verhoogd stukje aan een podium) die het mogelijk moeten maken voor minder mobiele mensen om op moeilijk toegankelijke plaatsen ook deel te nemen aan evenementen.

Actie 7
Iedereen mee bij de gemeente
Ook de gemeentelijke diensten zelf blinken niet uit in toegankelijkheid. De ingang van het gemeentehuis of de bibliotheek zijn bijvoorbeeld echt moeilijk voor minder mobiele senioren, rolstoelpatiënten of gezinnen met kinderwagens. We zorgen daarom voor toegankelijke gemeentelijke diensten zodat iedereen de gemeente kan bereiken en andere diensten, zoals de bibliotheek, kunnen gebruiken.
Ook voor minder gegoede personen kunnen de gemeentelijke diensten soms ontoegankelijk zijn. Bepaalde gemeentelijke diensten zijn verplicht, maar kosten toch wel enkele euro’s voor mensen die het niet al te breed hebben. We voorzien daarom korting voor verplichte basisdiensten voor mensen met een UIT-Pas aan kansentarief.

Actie 8
Armoedetoets
Bij alle gemeentelijke beslissingen wordt een armoedetoets uitgevoerd. Er wordt daarbij zowel nagegaan of maatregelen een invloed hebben op armoede, maar ook op welke manier maatregelen mensen in armoede beter kunnen bereiken of actief kunnen betrekken. Voor deze armoedetoets wordt er samengewerkt met verenigingen die actief zijn in de armoedebestrijding en andere experten.

Actie 9
Toegankelijkheidstoets
Naast een armoedetoets wordt er ook een toegankelijkheidstoets uitgevoerd. Bij alle gemeentelijke beslissingen die een impact hebben op toegankelijkheid, wordt er over gewaakt of de gebouwen, wegen, diensten, enz. toegankelijk zijn voor minder mobielen. Voor deze toegankelijkheidstoets wordt er samengewerkt met verenigingen die hierin ervaring hebben en andere experten.

Actie 10
Aanduiding van een coördinator armoedebestrijding en toegankelijkheid
Om het beleid op het vlak van armoedebestrijding en toegankelijkheid te coördineren duiden we een coördinator voor armoedebestrijding en toegankelijkheid aan. Deze persoon wordt belast met de coördinatie van de bovenstaande initiatieven en overleg met verenigingen en experten op het vlak van armoedebestrijding en toegankelijkheid.

Relevante acties van andere thema’s
Betere voetpaden voor minder mobielen
Busverbindingen voor minder mobielen
Gratis toegankelijke sportinfrastructuur
Sociale criteria bij overheidsopdrachten

Nog een idee
Administratieve boetes op het niet afficheren van de huurprijs om discriminatie te voorkomen.

Terug